Twój koszyk 0 PLN
Kategorie
PL / PLN

Regulamin

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z sklepu internetowego www.dombud.eu zwanego dalej Sklepem. Sklep powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.

2.Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.dombud.eu jest firma Skład Materiałów Budowlanych DOMBUD S.C.  z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-100), ul.Katowicka 8a, NIP: 6431668510, Regon:278276070

3.Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4.Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników, w tym Konsumentów.

5.Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać  się z treścią regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

6.Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej www.dombud.eu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.

7.Klient dokonując  Rejestracji Konta w Sklepie ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem a poprzez zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu może dokonywać  zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.


II DEFINICJE

1. Użytkownik – osoba fizyczna, konsument,  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług Sklepu.
2. Konsument -  zgodnie z art. 22 (1) kodeksu cywilnego - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo, telefonicznie, listownie, fax-em, poprzez formularz zamówienia
4. Administrator -  podmiot udostępniający www.dombud.eu na rzecz Użytkowników Sklepu.
5. Konto Użytkownika – po rejestracji oraz zalogowaniu Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówienia wystawionego Produktów.

6. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
7. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;  
8. Regulamin – niniejszy dokument;
9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
10.Sklep Internetowy (Sklep) – strona internetowa, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;
11.Sprzedawca - Adam Warkocz i Edyta Warkocz-Kucharzewska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Skład Materiałów Budowlanych DOMBUD S.C. w Siemianowicach Śląskich wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  o  Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6431668510, REGON: 278276070.
12.Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
13.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
14.Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z2013 r. poz. 1422 ze zm.);
15.Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U.2014, Nr827);
16.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
17.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę TowaruIII TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów budowlanych i wykończeniowych poprzez sklep internetowy.
2.Katalog produktów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.
3.Dla korzystania z usług sklepu niezbędnym jest aby przeglądarka miała włączoną obsługę JavaScript.
4.W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
5.W trakcie korzystania ze Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów poprawnego działania określonych funkcji Sklepu, jeżeli przeglądarka, której używa Klient, na to pozwala.
6.Sklep nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.IV REJESTRACJA W WWW.DOMBUD.EU ZASADY SKŁADANIA ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, pod adresem www.dombud.eu.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.dombud.eu, mailowo: dombud@dombud.eu oraz telefonicznie pod numerem 32 220 37 74 w godzinach 8:00-17:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach 8:00-13:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

3.Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8:00 – 16:00.

4. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.

5.Do zamówionego towaru sklep wystawia paragon, a na życzenie Klienta Fakturę VAT.

6.Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

7.Zamówienie w sklepie internetowym można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Przejdź do realizacji zamówienia".

8.By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
9.Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym można będzie potwierdzić złożenie zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane.
10.Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu
11.Użytkownik przez zaznaczenie odpowiednich pól lub wpisanie swoich danych w odpowiednie pola składa oświadczenie następującej treści:
 -wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy zamówienia, dla celów należytego wykonania umowy;
 -przystąpiłem  dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
 -zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
 -dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;
12.Sklep nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom trzecim, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
13.Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę.
14.Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
15.W przypadku przeglądania zawartości Sklepu oraz składania zamówienia drogą mailową lub telefoniczną  rejestracja nie jest obowiązkowa.
16.Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:
-zamówić produkt przez wybranie zakładki Do Koszyka;
-polecić znajomemu;
17.Zakazane jest umieszczanie komentarzy:
- niosących treści bezprawne, zamieszczanie obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite; podawanie fałszywych lub mylących informacji;
- naruszających  prawa osób trzecich; rozpowszechniających spam;
18.Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
19. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do zalogowania się do Konta Klienta. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia podawana jest cena wybranych Towarów oraz koszt Dostawy.
20. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, potwierdzającą wszystkie istotne elementy.
21. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia Zamówienia  Sklep dokonuje sprawdzenia dostępności Towaru.
22. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącej przyjęcie oferty. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
23. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności „przelew” realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe Sprzedawcy.
24. Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji.
25.Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że zamówiony Towar jest niedostępny w całości lub części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność Towaru. W takiej sytuacji Klient może podtrzymać Zamówienie, pomimo dłuższego czasu oczekiwania, anulować Zamówienie lub ograniczyć Zamówienie do części Towaru, który jest dostępny.

26.Sklep realizuje również sprzedaż towarów na indywidualne zamówienie Kupującego.

27.W przypadku sprzedaży towaru na indywidualne zamówienie, produkt dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb zamawiającego, a co za tym idzie, prawo odstąpienia od umowy w tych przypadkach nie przysługuje.

28.Do produktów na indywidualne zamówienie zaliczamy:

-tynki, farby elewacyjne i wewnętrzne tworzone zgodnie z recepturą i zamówieniem klienta.

-styropian zamawiany wg indywidualnych cech (poza dostępnym w ciągłej sprzedaży) z określonym rodzajem, grubością itp.

-stolarka drzwiowa

-inne towary zamówione ściśle pod indywidualne zlecenie klienta

29.Zamówienia o których mowa powyżej, nie podlegają prawu do odstąpienia od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

30.Zdanie powyższe nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za sprzedane produkty z tytułu rękojmi.

31. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 -Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skład Materiałów Budowlanych DOMBUD S.C. ul.Katowicka 8a 41-100 Siemianowice Śląskie
 -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 -Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
 -Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
 -Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 -Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 -Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

 

V DOSTAWA

1. W zależności od wybranego produktu Sklep umożliwia dostarczenie kupującemu produktu lub odbiór osobisty przez Kupującego.

2.W przypadku wyboru przez Kupującego dostarczenia produktu - koszt i forma dostawy przedstawiane są indywidualnie każdorazowo po złożeniu zamówienia przez Kupującego drogą mailową lub telefonicznie.

3.Kupujący, w przypadku akceptacji proponowanych warunków dostawy przez Sprzedawcę otrzymuje potwierdzenie o przyjęciu zamówienia do realizacji.

4.Zamówiony produkt przesyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia.
5.Na czas otrzymania przesyłki przez Użytkownika składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
6.Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Użytkownika. W każdym przypadku umowa powinna zostać wykonana w terminie maksymalnie trzydziestu dni po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia woli o zawarciu umowy.
7.Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera lub listonosza, czy paczka, opakowanie i  zawartość,  jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier lub listonosz ma obowiązek poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody. Odpowiedni formularz posiada kurier lub listonosz.

8.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 32 220 37 74 bądź na adres e-mail: dombud@dombud.eu.

9.W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego produktu umowa zostaje zawarta w momencie wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia od Kupującego do realizacji.

10.Zasady dostawy podane są szczegółowo w zasadach dostawy.


VI SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.Płatność może być dokonywana w następujący sposób:

-Przelewem bankowym na konto – Bank: ING Nr rachunku: 39 1050 1243 1000 0090 3102 5274

-zapłata przy odbiorze

-zapłata za pobraniem

-transakcją kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Dotpay.pl

2.Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

3.Koszty dostawy towaru do Kupującego podawane są oddzielnie, a ich wyliczenie następuje po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Określenie kosztów dostawy jest możliwe wyłącznie po wysłaniu zamówienia przez Kupującego, bowiem wyliczenie kosztów dostawy jest zależne od wielu czynników a w szczególności ilości zamawianego towaru, czy jego wagi.

4.Po dokonaniu wyliczeń zamówienie jest potwierdzane z Kupującym i przedstawiane są mu koszta dostawy. W przypadku akceptacji proponowanych warunków przez Sklep a zaakceptowanych przez Kupującego, umowa zostaje zawarta i Sklep przystępuje do realizacji zamówienia na warunkach określonych zamówieniem.

5.Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.


VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: dombud@dombud.eu bądź też listownie na adres: Skład Materiałów Budowlanych „DOMBUD” s.c ul.Katowicka 8a 41-100 Siemianowice Śląskie

2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

3.Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

4.W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

5.Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

6.Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

8.Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

- Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

- w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

- Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 7 powyżej;

9. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

10. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

11.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w między innymi w przypadkach:

  a)o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

  b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  c)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  d)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  e)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  f)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;

  g)zawartej na drodze aukcji publicznej;

13. Zgodnie z punktem 12 podpunkt b, Prawo do Odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadkach zamówień na:

-tynki, farby elewacyjne i wewnętrzne tworzone zgodnie z recepturą i zamówieniem klienta.

-styropian zamawiany wg indywidualnych cech (poza dostępnym w ciągłej sprzedaży) z określonym rodzajem, grubością itp.

-stolarkę drzwiową

-inne towary zamówione ściśle pod indywidualne zlecenie klienta

14.Powyższe zasady nie zwalniają Sprzedawcy z odpowiedzialności za sprzedane produkty z tytułu rękojmi.

 


VIII. REKLAMACJE-RĘKOJMIA


1.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Skład Materiałów Budowlanych DOMBUD S.C. ul.Katowicka 8a 41-100 Siemianowice Śląskie lub pod adresem dombud@dombud.eu
3.Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
4.Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
5.W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.


IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1.Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Skład Materiałów Budowlanych DOMBUD S.C. ul.Katowicka 8a 41-100 Siemianowice Śląskie lub pod adresem poczty elektronicznej dombud@dombud.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego.
2.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3.Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

X GWARANCJA

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VIII Reklamacje- Rekojmia

2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego produktu


XI.DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI


1.Administratorem danych jest właściciel sklepu, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych sklepu www.dombud.eu została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom składania Zamówień.
2.Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom  upoważnionym  na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu  i  obowiązującymi przepisami prawa.
3.Administrator  zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
4.Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług w tym celu Administrator przetwarza  następujące dane: imię i nazwisko, ulice, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu   (w celu ułatwienia dostawy), adres e-mail, NIP (w celu wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania zakupów przez przedsiębiorcę).
5.Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.
6.Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem wysyłając e-mail na adres  email:dombud@dombud.eu, listownie:ul.Katowicka 8a 41-100 Siemianowice Śląskie.
7.W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
- wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
- natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
8.Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem przez osobom nieupoważnionym.XII PRAWA AUTORSKIE


1.Sprzedawcy przysługuje wyłącznie majątkowe i osobiste prawo autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy, logotypów i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.
2.Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.
3.W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.
XIII INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Skład Materiałów Budowlanych Dombud S.C.(zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej www.dombud.eu przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Edyta Warkocz-Kucharzewska; dane kontaktowe–numer telefonu: +48 501 411 647, adres e-mail: edyta@dombud.eu.

 1. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym jest Edyta Warkocz-Kucharzewska można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Katowicka 8a 41-100 Siemianowice Śląskie, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – edyta@dombud.eu.

 1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług

 2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 1. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w celach drugorzędnych.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. ING Bank Śląski S.A.

 2. Twisto Polska sp. z o.o.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:

 1. Ułatwienia dostawy zamówionych produktów

 2. w celu wystawienia rachunku/faktury

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

 3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do przenoszenia danych.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

 1. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Skład Materiałów Budowlanych Dombud S.C. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

XIV PRZEPISY KOŃCOWE

1.Zmiany regulaminu wchodzą w życie po jego zaakceptowaniu przez obecnych Użytkowników Sklepu będących Konsumentami (na rzecz których dokonywane są świadczenia). Użytkownik taki musi zaakceptować zmiany Regulaminu poprzez przesłanie akceptacji w odpowiedzi na informację o zmianie Regulaminu wraz z zaakceptowaniem nowego tekstu Regulaminu. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od umowy, jej natychmiastowego rozwiązania w razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu.
2.Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających ze sklepu internetowego www.dombud.eu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
3.Akceptacja  regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi warunek dalszego korzystania ze Sklepu.
4.Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników, jednakże nie będzie to miało wpływu na realizacje wcześniej złożonego przez Użytkownika zamówienia.
5.Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.
6.Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy: dombud@dombud.eu Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez Sklep wypowiedzenia.
7.Sklep może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
8.Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
9. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.

10.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

11.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2016 r.

 

 

Opublikowano:
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki